INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://salesmachine.pl(dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest Techmine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grabowej 2, 40-172 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 00004532171, NIP: 9542742702, (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem hello[at]salesmachine.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

– realizacji prośby o kontakt lub w celu przedstawienia naszej oferty;

– dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę.

Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, w zależności od przypadku, jest brak możliwości m.in. uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, brak możliwości otrzymania newslettera, brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez użytkowników dane wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newslettera, w tym informacji handlowych oraz o produktach i usługach, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także w celach statystycznych.

Adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Podanie powyższych danych osobowych przez użytkownika nie jest obligatoryjne, a ich niewskazanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla użytkownika.

PLIKI COOKIES

Administrator przetwarza również informacje dotyczące użytkowników poprzez pliki cookies.

Strona internetowa https://salesmachine.pl posiada wdrożoną technologię, umożliwiającą zbieranie informacji o preferencjach użytkowników.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu ulepszenia funkcjonowania lub poprawy wydajności stron internetowych i innych usług online. Stosowane są one w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników.

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera).

Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana.

Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,

– prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,

– prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,

– prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres hello@salesmachine.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: hello@salesmachine.pl

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.